Natječaj za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

Temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19), odredbe Članka 30. Statuta Gradskog muzeja Virovitica i Članka 3. Pravilnika o radnim odnosima, plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Gradskog muzeja Virovitica ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

Uvjeti:
– stručna sprema: NSS / SSS
– najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– probni rad: 6 mjeseci.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)
• Domovnica
• potvrda o nekažnjavanju

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze kojima dokazuju pravo prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Virovitica, Trg bana Jospia Jelačića 23, 33000 Virovitica (za Natječaj).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Virovitica dana 12. 4. 2022.

Virovitica, 12. 4. 2022.

Preuzimanje natječaja u .dsoc formatu

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB