Natječaj za popunu radnog mjesta Knjižničar

Temeljem odredbe Članka 30. Statuta Gradskog muzeja Virovitica i Članka 26. Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Virovitica ravnateljica Gradskog muzeja
Virovitica raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta
Knjižničar (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom)

Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz
polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, odnosno studij knjižničarstva / bibliotekarstva
kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na
snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03),
odnosno uvjeti su propisani Pravilnikom koji propisuje stručna zvanja u knjižničarskoj
djelatnosti te uvjete i načine njihova stjecanja.
– položen stručni ispit za zvanje knjižničara ili obveza polaganja istog,
– poznavanje rada na računalu,
– znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
– probni rad: 3 mjeseca.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi
• dokaz o položenom stručnom ispitu
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)
• Domovnica
• potvrda o nekažnjavanju.

Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na
natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s čl.103. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj
dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na
poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je,
osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s
invaliditetom.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 23, 33000 Virovitica (za natječaj).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog
muzeja Virovitica dana 27. 03. 2024. i traje do 04. 04. 2024.

Preuzmi natječaj u pdf formatu

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB