Natječaj za popunu radnog mjesta administrator / računovođa Gradskog muzeja Virovitica

Temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19), odredbe Članka 30. Statuta Gradskog muzeja Virovitica i Članka 3. Pravilnika o radnim odnosima, plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Gradskog muzeja Virovitica ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta
ADMINISTRATOR-RAČUNOVOĐA GRADSKOG MUZEJA VIROVITICA
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

Uvjeti radnog mjesta:
– stručna sprema: SSS ekonomskog smjera
– poznavanje rada na računalu (Microsoft Office i stručni računalni softveri)
– pasivno znanje jednog svjetskog jezika
– jedna godina radnog iskustva na poslovima administracije, knjigovodstva i računovodstva i
– položen državni stručni ispit.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi
• potvrda o položenom stručnom ispitu
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)
• domovnica
• potvrda o nekažnjavanju.
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument ( preslika rješenja, ugovora o radu i sl.) kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odnosno poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine.

Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne, po potrebi, dostaviti na uvid originalne dokumente.
Za kandidate koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenih radnog mjesta.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, uz zadržavanje prava poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prednost imaju kandidati koji su upoznati s vođenjem računovodstvenih, knjigovodstvenih i administrativnih stručnih poslova u proračunskim institucijama.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Virovitica, Trg bana Jospia Jelačića 23, 33000 Virovitica (za Natječaj).

Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Virovitica dana 8.3.2021.

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB