Natječaj za popunu radnih mjesta – Muzejska pedagoginja

Temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19), odredbe Članka 30. Statuta Gradskog muzeja Virovitica i Pravilnika unutarnjem ustrujstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Gradskog muzeja Virovitica ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta
MUZEJSKI/A PEDAGOG/INJA
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

Uvjeti radnog mjesta:
• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (Likovna akademija, pedagoški / nastavnički smjer, Filozofski fakultet, smjer povijesti umjetnosti) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te položen stručni ispit za muzejskog pedagoga.
• položeni stručni ispit za muzesjkog pedagoga ili vježbenik uz uvjet polaganja stručnog ispita prema Zakonu o muzejima i svim drugim aktima,
• poznavanje rada na računalu,
• znanje jednog svjetskog jezika,
• probni rad: 6 mjeseci.

Uz  pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi
• dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje muzejskog pedagoga
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30  dana)
• Domovnicu
• potvrdu o nekažnjavanju.

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze kojima dokazuju pravo prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni  su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 23, 33000 Virovitica (za Natječaj).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Virovitica dana 24. 11. 2021.

Ur. br.: 209/21

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB