Arheološko iskopavanje u parku-piloti mosta

Ovih dana je završeno arheološko iskopavanje na pilotima mosta na drugoj lokaciji srednjovjekovne utvrde u zapadnom dijelu gradskog parka u Virovitici. Podsjetimo se da je 1998./99. izvršeno arheološko iskopavanje u tom dijelu i otkriven ulaz u utvrdu iz 15.stoljća i ostatak bedema zidan od cigle u gornjem dijelu a u donjem od klesanog kamena. Ispred, zazidanog ulaza nalazio se  grb grofa Pejačevića i heroldi (srednjovjekovni čuvari grba) koji su nakon restauracije našli svoj privremeni smještaj u holu Dvorca. Naime, kamena kompozicija je postavljena sredinom 19.stoljeća i ostala u parku do 1946g., kada je promjenom vlasti zatrpana, ali ne i uništena.

Nakon višegodišnjeg pauziranja, zbog spleta okolnosti, nastavljeno je iskopavanje ispred ulaza u utvrdu 2005g. s ciljem da se dođe do zdravice, do sloja bez arheoloških nalaza i završi iskopavanje u tom dijelu utvrde. Međutim, na 3 m dubine naišlo se na drvene pilote srednjovjekovnog mosta s mnoštvom arheoloških nalaza. Ministarstvo kulture i Grad se s pravom zainteresiralo za ovo nalazište, koje će uvećati vrijednost ove jedinstvene utvrde nizinskog tipa, pa je nastavljeno iskopavanje 2008g. i 2009g. Iskopavanje se za sada vrši do nivoa pojavljivanja drvenih pilota, do 3 m, kako bi se utvrdio njihov raspored. Naime, piloti su pripadali mostu, vjerojatno pokretnom, koji je premošćivao nekada duboki jarak ispunjen vodom i vodio do ulaza utvrde.

Ove godine smo u sondi dimenzija 5x4,5m pronašli 9 pilota, koji su i nadalje raspoređeni u 3 reda, koso postavljeni na sondu. Uz pilote smo pronašli i veće amorfno kamenje koje je vjerojatno služilo za drenažu. Zanimljiv je nalaz krovne kanalice koja upućuje na neki zidani objekt. Arheološki nalazi su mnogobrojni ulomci keramike novog i kasnog srednjeg vijeka, uz obilje životinjskih kostiju, ljuštura pužića, stakla, odlomaka željeznih predmeta. Pronađene su i dvije keramičke posude koje će se moći rekonstruirati. Na osnovu arheoloških nalaza lokalitet se datira u 15stoljeće, vrijeme prije dolaska Turaka, mada ima pokazatelja i za raniju dataciju, što će potvrditi daljnja iskopavanja.

Iskopavanje je posjetila kolegica Ana Bobovec, arheolog iz Muzeja Moslavine u Kutini, dugogodišnji član ekipe, koja ove godine nije mogla sudjelovati zbog vlastitih obaveza. Također nas je posjetila i arheobotaničarka Renata Šoštarić koja nam daje upute za uzimanje uzoraka zemlje koje će naročito u sloju mulja biti prepuno ostatala biljnog i životinjskog svijeta.

Iskopavanje su uspješno priveli kraju vrijedni radnici: Zdravko Bezak, Marijan Kovač, Matko Kolesarić i Darko Lončar, a oko prikupljanja nalaza i pranja keramike i kamena su pripomogli učenici povijesne grupe O.Š. V.Nazor: Domagoj Perkec, Mihael Viljevac, Sonja Janus, Filip Stevanovski i Dario Rakhel. Niti ovo iskopavanje ne bi bilo moguće bez financijske potpore Ministarstva kulture i Grada, te pomoći sponzora: Geobazis d.o.o., Stil Iličić d.o.o. vlasnika Stipe Iličića koji će nam pokloniti dio drvene građe potrebne za natkrivanje kule, Cip d.o.o i dipl.arhitektice Ljiljane Sarage i restorana «Dvorac» u Virovitici na čemu im od srca zahvaljujemo. Zahvalni smo i kolegicama i kolegama unutar Muzeja, posebno ravnateljici, koji zajedno s nama podnose sve teškoće ovih radova, ali  koji polako ali sigurno vode  k svome cilju.

Silvija Salajić